Finding Office Space in Bangkok

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในเขตสุรวงศ์
สำนักงานให้เช่า - ถนนสุรวงศ์

Office Bangkok.com > สุรวงศ์

รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล สุรวงศ์

 :: Bangkok Union Insurance - BUI ::"อาคารบางกอกสหประกันภัย"

ชื่ออาคาร
อาคารบางกอกสหประกันภัย
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์ 
ความสูง
8 ชั้น และ 20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2520
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
450 - 550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
7.30 a.m. - 5.30 p.m.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารบางกอกสหประกันภัย เพิ่มเติม


 :: Jewelry Center ::"จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์"

ชื่ออาคาร
จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
380 - 450 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
08.30 am. - 06.00 pm.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ เพิ่มเติม


 :: Ocean Insurance Building ::ชื่ออาคาร
อาคารไทยสมุทรประกันชีวิต
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
19,745 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 - 550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
07.30 am. - 05.30 pm.
ค่าไฟ
6.50 + FT บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารไทยสมุทรประกันชีวิต เพิ่มเติม


 :: Piyamit Building ::"อาคารปิยะมิตร"

ชื่ออาคาร
อาคารปิยะมิตร
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์ - มเหศักดิ์ 
ความสูง
8 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
5,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
16.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารปิยะมิตร เพิ่มเติม


 :: Pornphiwat Building ::"อาคารพรภิวัฒน์"

ชื่ออาคาร
อาคารพรภิวัฒน์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
6 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
27,000 บาท/เดือน
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
300  บาท/เดือน
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารพรภิวัฒน์ เพิ่มเติม


 :: Sakulthai Surawong Tower ::"อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์"

ชื่ออาคาร
อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
42 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
17,936.21 ตารางเมตร
ค่าเช่า
400 - 490 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ เพิ่มเติม


 :: Thai Development Insurance Building ::"อาคารส่งเสริมประกันภัย"

ชื่ออาคาร
อาคารส่งเสริมประกันภัย
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
9 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
700 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
07:00 am. - 05:00 pm.
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารส่งเสริมประกันภัย เพิ่มเติม


 :: Voravit Building ::"อาคารวรวิทย์"

ชื่ออาคาร
อาคารวรวิทย์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
6,462 ตารางเมตร
ค่าเช่า
370 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package & Split Type
เวลาทำการ
07.30 am. - 06.00 pm.
ค่าไฟ
5.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
19.26  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารวรวิทย์ เพิ่มเติม


 :: Wall Street Tower ::"อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์"

ชื่ออาคาร
อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
29 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
25,754 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Chiller
เวลาทำการ
07.30 am. - 06.00 pm.
ค่าไฟ
ตามอัตราการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราการประปา
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ เพิ่มเติม